Praktijk Els Berentschot gevestigd te Zelhem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77200330, hecht belang aan het bewaken van jouw privacy. Voor het uitvoeren van mijn taken verwerk ik persoonsgegevens van cliënten en van organisaties en zorgverleners waarmee ik samenwerk. In deze privacyverklaring lees je hoe ik met jouw gegevens omga als je gebruik maakt van mijn diensten en website.

Uitgangspunt
Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van Els Berentschot. Mijn uitgangspunt is dat ik jouw privacy respecteer en bescherm. Je kunt erop vertrouwen dat ik op zorgvuldige wijze en veilig omga met persoonsgegevens.

Toepassing
Dit privacy statement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Els Berentschot persoonsgegevens verwerkt:

  1. (Potentiële) cliënten
  2. Bezoekers van de website www.elsberentschot.nl
  3. Deelnemers aan bijeenkomsten van Els Berentschot
  4. Alle overige personen die met Els Berentschot contact opnemen of van wie Els Berentschot persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

Verwerking van persoonsgegevens
Els Berentschot verwerkt persoonsgegevens die een betrokkene zelf persoonlijk, telefonisch of digitaal (via e-mail of webformulieren) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens. Els Berentschot verwerkt ook persoonsgegeven die met toestemming van de betrokkenen worden opgevraagd of verkregen van andere hulpverleners of verwijzers.

Doeleinden verwerking
Els Berentschot verwerkt persoonsgegevens voor het uitvoeren van een behandelovereenkomst en declaratie voor de verrichte werkzaamheden, voor het onderhouden van contact, het uitnodigen voor bijeenkomsten en het bieden van informatie waar de betrokkene om heeft gevraagd.

Rechtsgrond
Els Berentschot verwerkt persoonsgegevens op basis van één  van de volgende rechtsgronden:

  1. Toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voor de intrekking;
  2. Uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de gemeente e.d.;
  3. Een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
  4. Een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

Verwerkers
Els Berentschot kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Els Berentschot persoonsgegevens verwerken. Els Berentschot sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

Persoonsgegevens delen met derden
Els Berentschot deelt geen persoonsgegevens met derden zonder overleg. Mocht het in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig zijn, dan gebeurt dit het delen van gegevens altijd in overleg. Els Berentschot deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden. Wanneer bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

Bewaren van gegevens
Els Berentschot bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist, dan wel door de beroepsvereniging (NIP) is voorgeschreven.

Wijzigingen privacy statement
Els Berentschot kan dit privacy statement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacy statement wordt op de website van Els Berentschot gepubliceerd. Het is verstandig dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat je bekend bent met eventuele wijzigingen.

Rechten, vragen en klachten
Je hebt het recht Els Berentschot te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Els Berentschot, door een e- mailbericht te sturen naar welkom@elsberentschot.nl

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Els Berentschot persoonsgegevens verwerkt, kun je contact opnemen met Els Berentschot door een e-mailbericht te sturen naar welkom@elsberentschot.nl. Een klacht tracht ik naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kan je je wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).